Lịch tiêm chủng thường xuyên của các trạm y tế trên địa bàn huyện Đông Giang

LỊCH TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN
Thời gian Trạm Y tế
Ngày 10 hằng tháng Xã Ba
xã Tư
xã A Ting
Xã Jơ Ngây
Ngày 11 hằng tháng Xã Sông Kôn
xã Tà Lu
Thị trấn Prao
Xã Zà Hung
Ngày 12 hằng tháng Xã A rooih
Xã Mà Cooih
Xã Kà Dăng