Lịch tiêm chủng thường xuyên của các trạm y tế trên địa bàn huyện Đông Giang

LỊCH TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN
Thời gianTrạm Y tế
Ngày 10 hằng thángXã Ba
xã Tư
xã A Ting
Xã Jơ Ngây
Ngày 11 hằng thángXã Sông Kôn
xã Tà Lu
Thị trấn Prao
Xã Zà Hung
Ngày 12 hằng thángXã A rooih
Xã Mà Cooih
Xã Kà Dăng