Ban giám đốc

Ban giám đốc của Trung tâm Y tế Đông Giang

GIÁM ĐỐC

gd-ttBSCKI Lê Thị Quyết

Điện thoại: 0905.470.107

Email: Lethiquyetdg1970@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS Phạm Công Anh

Điện thoại: 0905.089.065

Email: anhytdg71@gmail.com

BSCKI A Lăng Thị Phương

Điện thoại: 0979.238.711

Email: phuongytedonggiang@gmail.com