Tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về Dân số SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên và triển khai thực hiện tốt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại các trường THPT trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2021

Thực hiện chương trình công tác về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2021. Trung tâm Y tế huyện Đông Giang...